ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H ομόρρυθμος εταιρεία με την επωνυμία «Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.» , που εδρεύει στο 18ο ΧΙΛ. Ρόδου – Λίνδου (γκολφ) Αφάντου, τ.κ. 85103 με ΑΦΜ 099887990 ΔΟΥ Ρόδου, διοργανώνει προωθητικές ενέργειες (κλήρωσεις).

Οι ενέργειες θα φιλοξενούνται στο κατάστημα της εταιρίας μας, στην Αφάντου.

Χορηγός του Προγράμματος είναι η εταιρία «Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ ΟΕ», η οποία, θα παρέχει τα Δώρα του Διαγωνισμού στους Νικητές.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να αναβάλλει, ματαιώνει, ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια της Κλήρωσης, να αλλάζει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις.

Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική ανάρτηση των νεότερων όρων στον διαδικτυακό τόπο της «www.diakoum.gr» με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση και θα ισχύουν αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή τους στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στην ενέργεια και με άλλους πρόσφορους τρόπους, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους τυχερούς που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Διοργανώτρια εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα της Κλήρωσης. Επίσης η Διοργανώτρια εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για την χρήση των δώρων ή με αφορμή την χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, μετά την παράδοση των δώρων στους νικητές.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κλήρωση (και η συμμετοχή σε αυτή) θα φιλοξενηθεί στο κατάστημα της εταιρίας Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. Την οργάνωση και διαχείριση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξολοκλήρου η εταιρεία «Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.», Χορηγός της Κλήρωσης είναι η ίδια η διοργανώτρια «Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.» (στο εξής Χορηγός ή/ και Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.), η οποία, θα παρέχει τα Δώρα στους νικητές.

 1. Η διεξαγωγή της συμμετοχών των Κληρώσεων αρχίζει στο σχετικό χρόνο που αναγράφεται στην εκάστοτε κλήρωση. Σε περίπτωση, δε, που η παραπάνω ισχύς συμμετοχής στην Κλήρωση τροποποιηθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια με σχετική δημοσίευση στο site της εταιρείας Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. στο www.diakoum.gr, η δε ανακοίνωση θα αναρτηθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επιλεγείσα αλλαγή.

 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν φυσικά πρόσωπα. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στην Κλήρωση υφίστανται μόνον κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής της, όπως ορίζεται ανωτέρω. Συμμετοχές πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής δε θα γίνονται δεκτές και δεν θα δεσμεύουν τη Διοργανώτρια εταιρεία ως προς το εμπρόθεσμο των συμμετοχών. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης της Κλήρωσης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στη Κλήρωση αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση της Κλήρωσης είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

 3. Κάθε συμμετέχων στην Κλήρωση μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές επιθυμεί αρκεί να πληρεί τις εκάστοτε προϋποθέσεις του κάθε διαγωνισμού, οι οποίες θα αναγράφονται σε σχετικό άρθρο στον ιστότοπο της εταιρίας Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. www.diakoum.gr και επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου στο Διαγωνισμό. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμμετάσχει με το πραγματικό του όνομα.

 4. Τηρούνται αυστηρά οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 5. Για την έγκυρη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως και σωστά όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας εγγραφής που θα τους παρέχει ο υπάλληλος στο ταμείο. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στην εταιρεία Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. να ακυρώσει την συμμετοχή τους στην Κλήρωση. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση και αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους, αποκλεισμού οποιουδήποτε συμμετέχοντος στην Κλήρωση.

 6. Από την Κλήρωση εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/ εργαζόμενοι της εταιρείας Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 1ου βαθμού.

 7. Η Κλήρωση διεξάγεται αποκλειστικά στα καταστήματα και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτήν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης και φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων στα καταστήματα της εταιρείας Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην Κλήρωση θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνική σύνδεση σταθερή ή κινητή. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στους χώρους των καταστημάτων ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Κλήρωση. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικού αριθμού που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή των δώρων.

 9. Τα δώρα της Κλήρωσης είναι προσωπικά με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζονται , δεν εκχωρούνται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Οι νικητές θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες της παραλαβής του κατόπιν επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή μέσω e-mail) μέσα σε 3 ημέρες από την ημέρα ανάδειξης των νικητών. Οι νικητές της Κλήρωσης δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη τους ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα. Κατ ’εξαίρεση των ανωτέρω, οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη. Η ευθύνη της εταιρείας Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων.

 10. Η Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. δύναται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές σε οποιοδήποτε στάδιο της Κλήρωσης, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στην Κλήρωση ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ψευδή ή ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας εταιρείας ή τα χρηστά ήθη, κ.λ.π. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση και οι οποίοι θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτές από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

 11. Οι συμμετέχοντες στην Κλήρωση, παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην εταιρεία Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. για την προβολή της Κλήρωσης ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει η εταιρεία Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε., ή /και του INTERNET. Έτσι η εταιρεία Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, των επιλαχόντων, φωτογραφίες και βίντεο με την εικόνα τους και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με την Κλήρωση, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων χρήσης της εικόνας, ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

 12. Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και τη ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων και η αποστολή τους από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της εταιρείας Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.

 13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤHN ΚΛΗΡΩΣΗ: Ο συμμετέχων παραλαμβάνει κουπόνι/α συμμετοχής με την απόδειξή του από το ταμείο του καταστήματος. Για να πάρει μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να είναι με μία μόνο αγορά.

 14. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

   1. Στις προγραμματισμένες ημερομηνίες στο κατάστημα της εταιρείας «Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.Y» θα πραγματοποιηούνται οι κλήρωσεις όπου και θα ανακοινώνονται ο/οι νικητής/νικητές και 2 επιλαχόντες. Η εταιρεία Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής των κληρώσεων, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στον δικτυακό της τόπο.

   2. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο κατάστημα μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

   3. Μετά την κλήρωση και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται – από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. – επικοινωνία με τους νικητές με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των/του εκάστοτε δώρων/δώρου τους. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. Μετά από 3 ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας με τους νικητές, μέσα στο χρονικό διάστημα 3 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η εταιρεία Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. είναι υποχρεωμένη να επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες στο χρονικό διάστημα των 3 εργάσιμων ημερών για τον κάθε επιλαχόντα. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρονικού διαστήματος οι νικητές ή οι επιλαχόντες χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επί των δώρων και δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση και η Διοργανώτρια Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση που δεν αποδεχθεί κανένας από τους 3 νικητές η εταιρεία Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. είναι υποχρεωμένη να επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες κατ αύξοντα αριθμό.Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

   4. Η Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής των κληρώσεων, με νεώτερη ανάρτηση ανακοίνωσης στο κατάστημά της.

   5. Επισημαίνεται ότι η Κλήρωση αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση του καταστήματός της και των υπηρεσιών της διοργανώτριας Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. Ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τη παροχή μέρους ή του συνόλου των εδώ αναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στις οικείες συμβάσεις που υπογράφει η επιχείρηση με τους πελάτες της.

   6. Για την παραλαβή των δώρων τους οι τυχεροί θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα στη Διοργανώτρια εταιρεία Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. , σε αντίθετη δε περίπτωση η Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι 16 και έως κάτω των 18 ετών τότε η παρουσία του ασκούντος τη γονική μέριμνα είναι υποχρεωτική κατά την παραλαβή του δώρου. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στα καταστήματα όπου και θα πραγματοποιηθεί η Κλήρωση δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. Η παράδοση των δώρων προβλέπεται εντός χρονικού διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης των/του νικητών/νικητη. Μετά την ως άνω ημερομηνία οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από την καταβολή των δώρων. Η διοργανώτρια Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε. δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Προγράμματος.

 15. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία: Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Διάκου Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.

 16. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ.

  1. Όλοι οι συμμετέχοντες στην Κλήρωση αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους, οι οποίοι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και η συμμετοχή συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει.

  2. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

   1. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνο που θα δηλώσει κάποιος συμμετέχων σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στον ίδιο.

   2. τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

   3. είναι άνω των δεκαέξι (16) ετών και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρετικά όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος για να συμμετάσχει θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού είναι ανήλικος κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβουν οι ασκώντες τη γονική μέριμνα αυτού.

   4. η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό ηλικία, e-mail).

   5. δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου

   6. δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου

   7. ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση της Κλήρωσης.

   8. παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσμάτων της μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή της Κλήρωσης.

   9. παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

   10. Δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην διοργανώτρια και την εταιρεία που διαχειρίζεται το τεχνικό κομμάτι του διαγωνισμού να στέλνει απευθείας e-mail αναφορικά με την εξέλιξη της κλήρωσης στο e-mail.

  3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις.

 17. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από την Κλήρωση, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, πρόσωπα που, πέραν των ανωτέρω, κατά την άποψή τους είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών παλαιότερων αποδείξεων, υποκλοπή κλπ.

 18. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Κλήρωση και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Ρόδου και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
Κοινοποίησε το